Kwaliteit en Clienttevredenheid

Kwaliteit
Kwaliteit is voor SMO een belangrijk begrip en dit staat dan ook hoog in het vaandel bij SMO.

SMO is lid van de Vereniging Valente, de Nederlandse de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang. De Federatie Opvang behartigt de belangen van circa 75 lidinstellingen en ondersteunt de leden bij de werkzaamheden. Daarnaast houdt de Federatie Opvang zich bezig met kennisoverdracht, kennisontwikkeling en onderzoeksinformatie.

SMO levert zorg in de het kader van de WMO en de Wlz.

Ook vinden we het belangrijk om te weten hoe cliënten de kwaliteit van onze begeleiding ervaren.
SMO onderzoekt de kwaliteit van de begeleiding door elke nieuwe bewoner binnen de opvang na afloop van de introductieperiode (6-8 weken) een vragenlijst over de tevredenheid aan te bieden en elke drie maanden tijdens de evaluatie van de begeleidingsplannen de cliënten te bevragen over de tevredenheid van de begeleiding.

Verder meten we dit ook elke twee jaar met een kwaliteitervaringsonderzoek. SMO voert deze onderzoeken uit in samenwerking met een externe organisatie.
In 2020 is door het onderzoeksbureau Triqs (Zwolle) een CQ-I meting (clienttevredenheid) uitgevoerd.
 

Ook ons personeel wordt elke twee jaar ondervraagd naar tevredenheid en kwaliteit. Een extern bureau heeft in juni 2017 
(onderzoeksbureau Triqs - Zwolle) een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het cijfer van SMO als geheel was een 7,6 (0,6 hoger dan in 2015).

SMO meet ook elke twee jaar de samenwerking met haar ketenpartners/contractpartners. Dit onderzoek is in oktober 2017 uitgevoerd.

De volledige rapportages kunt u opvragen via m.rademakers@smo-helmond.nl

Vanaf 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden.
Ook SMO heeft een regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid. U kunt deze regeling opvragen via centraalbureau@smo-helmond.nl. Medewerkers van SMO Helmond kunnen de regeling via IKS (intranet) inzien.